Our Story

Taipei Connection Agency

Taipei Connection Agency ก่อตั้งขึ้น โดยเริ่มต้นจากตัวผู้ก่อตั้งซึ่งไม่มีพื้นฐานภาษาจีน จึงตัดสินใจไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศไต้หวัน ต่อมา ได้พบเจอปัญหาต่างๆมากมายจากตัวเองและเพื่อนๆนักศึกษาคนไทย, ยกตัวอย่างเรื่องปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเอเจนซี่หรือถูกเอาเปรียบจากเจ้าของห้องเช่า เช่น ถูกเรียกค่าไฟค่าน้ำเกินความจริง ใช้ช่องว่างกฎหมายเอารัดเอาเปรียบต่างๆนานา. โดยทางผู้ก่อตั้งจึงขอความช่วยเหลือจากเพื่อนชาวไต้หวันที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ต่อจากนั้นทางผู้ก่อตั้งกับเพื่อนชาวไต้หวันจึงช่วยเหลือกันแก้ปัญหาต่างๆให้เพื่อนคนไทยในไต้หวันจำนวนมากโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย. ในที่สุดตัวผู้ก่อตั้งได้เดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากเรียนจบหลักสูตรภาษาจีนที่วางแผนมาตั้งแต่ต้นเป็นเวลา1ปี.

เพราะเหตุนี้จึงได้เกิด Taipei Connection Agency ที่เปิดดำเนินกิจการด้านธุรกิจการเป็นตัวกลางในการติดต่อ เพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่อยากมาเรียนภาษาจีนที่ไต้หวันด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและมุ่งเน้นการพัฒนา สร้างความสัมพันธ์มากกว่าการเป็นธุรกิจ ดังนั่น ค่าบริการจึงมีราคาที่ไม่สูง ทั้งนี้ Taipei Connection Agency มีทีมงานที่อยู่ณประเทศไต้หวัน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้บริการแก่นักเรียนอย่างดีเยี่ยม และ มั่นใจว่าเราใส่ใจในด้านการบริการ ซึ่งนอกจากการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ยังยืนยันถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมีจรรยาบรรณ ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษา

หลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์ถือเป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจ Taipei Connection Agency มีความเข้าใจถึงความสำคัญของผลที่เกิดจากการทำงานที่พวกเราลงมือทำ เราจึงมีการทำงานด้วยการยึดถือหลักจริยธรรม. ธุรกิจการเป็นตัวกลางในการติดต่อไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เพียงแค่คุณภาพจากการทำงานยังต้องมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์อีกด้วย.